Contact Us

 Sparsh Hospital & Critical Care (p) Ltd

  Address: A/407,
  Sahid Nagar, Bhubaneshwar,
  Odisha 751007
  Phone: +91 674 6626666, 2540183/188/189
  Email: info@sparshhospitals.com
  ---------------------------------------------------------------
  Khurda
  Plot No-154&177
  Kantabada Mauja
  khurda - 752054
  Phone- 0674-6626666,2540183